Сделать домашней|Добавить в избранное
 

Біологічний факультет
Миколаївського національного університету
ім.В.О.Сухомлинського

 
» Кафедра біології та хімії

Кафедра біології та хімії

Положення про кафедру

План роботи кафедри на 2018-2019 н. р. 

Звіт про роботу кафедри

Розклад навчальних занять

Розклад самостійної роботи

Графік навчального процесу

Штатний розпис кафедри

Навчально-методична робота

ОПП

ОКХ

Інформаційний пакет спеціальностей

Інформація про дисципліни вільного вибору студентів

Графік контролю викладачів за самостійною роботою студентів

Графік відкритих занять

Інформація про практичну підготовку студентів

Заходи щодо підвищення якості освіти

Наукова робота:

НДР кафедри

Інноваційний проект

Співробітництво із зарубіжними партнерами

Публікації викладачів

Список молодих вчених

Наукова робота студентів

 

Анотований звіт про виконання прикладного наукового дослідження у 2016-2018 рр

Звіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри біології та хімії за 2018 рік

Розклад екзаменів 2018-2019. Зимова сесія

 

 

        У складі кафедри: працюють штатних 8 викладачів: в. о. завідувача кафедри кандидат технічних наук в. о. доцента Пасічник М. В., кандидат біологічних наук, доцент Корольова О.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач Тарасова С.М.,кандидат біологічних наук, доцент Вичалковська Н.В., кандидат хімічних наук, доцент Ющишина Г. М., кандидат біологічних наук, доцент Чеботар Л. Д., викладач Бабич О. А., викладач Анасевич Я. М.

та два лаборанти: 

 Наукова робота. Напрямок наукової роботи кафедри закономірно пов'язаний із екологічною та природоохоронною тематикою в межах тем секції №9 «Екологія», визначених Кабінетом Міністрів України та науковою Радою Міністерства освіти і науки в якості пріоритетних. Теми наукової роботи кафедри безпосередньо виконуються в межах регіональної програми «Охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 2014-2019 роки» (№3 від 24.06.2014). Кафедральна тема: "Еколого-моніторингові дослідження  лиманів межиріччя Тилігулу-Дніпра та їх екосистем" з травня 2014 року (номер держреєстрації 0407U0032114, лист №2301.8/312 від 20.06.14)

        У загальному плані кафедра є ключовим елементом, здатним забезпечити проведення об’ємних екологічних досліджень на території Миколаївської області та суміжних регіонів. Одним зі найбільш важливих об’єктів таких досліджень, у тому числі прикладної спрямованості, виступає сучасна мережа природоохоронних територій регіону. Значну допомогу в методичному, матеріальному та лабораторному забезпеченні дослідницької роботи кафедрі на фазі її становлення та тематичної орієнтації надає Український Інститут Агроекології УААН, Зоологічний музей Національної академії наук України, Інститут Зоології НАН, Одеський протичумний НДІ імені І.І. Мечникова, Южноукраїнська атомна електростанція, ряд інших державних та громадських установ і організацій, зацікавлених у науковому супроводі екологічних проблем регіону та країни в цілому.

        Працівники кафедри мають значний досвід плідної співпраці з фахівцями державних та відомчих установ екологічного та медичного профілю, а також з рядом міжнародних та закордонних установ. Так, співробітниками кафедри тривалий час виконуються сумісні проекти в межах міжнародних програм (Наконечний І.В.) та держбюджетних тематик (Корольова О.В.).

     Студентська наука. У складі кафедри діє 3 науково-навчальні лабораторії – мікробіології, ботаніки та фізіології рослин, які мають певні комплекси навчального обладнання, придатного для виконаня наукових досліджень початкового рівня. За кафедрою закріплено та виконують наукову роботу 19 дипломників кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», 9 магістрантів 1 року навчання та 8 магістрантів другого року навчання.

 

 

Корольова Ольга Вікторівна - кандидат біологічних наук, доцент. Закінчила Херсонський державний педагогічний університет, 1997 рік, кваліфікація вчитель біології та хімії. Наукову ступінь кандидата біологічних наук здобула в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України в 2002 році. Вчене звання доцента присвоєне в МДУ ім. В.О. Сухомлинського у 2007 році. Автор 85 наукови праць.

 

Працює над темою докторської дисертації "Локулоаскоміцети степової зони України"

Тарасова Світлана Михайлівна - кандидат педагогічних наук, в.о. доцента. Закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської у 1997 році, кваліфікація: вчитель біології. Наукову ступінь кандидата педагогічних наук здобула в Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. В. К. Винниченка у 2007 році за спеціальністю "Теорія і методика професійної освіти". Є автор 29 наукових та навчально-методичних праць.

Тема наукового дослідження "Впровадження здоров’язбережувальних технологій у підготовку майбутнього викладача біології"

Вичалковська Наталя Валентинівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології людини та тварин. У 1980 році закінчила біологічний факультет Сімферопольського державного університету імені М.В. Фрунзе за спеціальністю “Біологія”. Кандидатську дисертацію на тему «Наземні молюски Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828) у Північному Причорномор’ї  (поширення, морфологічна мінливість та аутекологія)» захистила 12 травня 2009 року у спеціалізованій вченій раді Інституту Зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України за спеціальністю 03.00.08 Зоологія. Вичалковська Н.В. є відповідальним за організацію наукової діяльності з боку Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського з Національним природним парком «Білобережжя Святослава» в галузі вивчення тваринного світу Березанського району Миколаївської області. Автор 99 наукової публікації, наукові інтереси пов’язані з дослідженням наземних молюсків, статистичними методами у біології, медицині, спорті. Вичалковська Н.В. є секретарем Вченої ради Біологічного факультету МНУ імені В.О. Сухомлинського. Викладає дисципліни: «Гідробіологія», «Паразитологія», «Малокологія», «Зоологія», «Еволюційне вчення».

Ющишина Ганна Миколаївна – в.о. завідуючого кафедри, кандидат хімічних наук, доцент кафедри. Закінчила Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова. Тема дисертації : «Кинетические особенности окислительно-восстановительных реакций цитохрома с и низкомолекулярных соединений в обращенных мицеллах поверхностно-активных веществ» Кількість наукових праць більше 60, з них 20 у зарубіжних виданнях.

 Викладає дисципліни:

  

 

Пасічник Марія Валеріївна – кандидат технічних наук, в.о. доцента кафедри. У 2007 р. закінчила Херсонський державний університет. Тема дисертації: «Розробка композиційних складів для формування полімерного покриття на поверхні текстильного матеріалу». У 2012 році стала Лауреатом Премії Президента України для молодих вчених. Кількість наукових праць більше 30, з них 7 у зарубіжних виданнях.

Викладає дисципліни:

 

  

 

Чеботар Лариса Дмитріївна – доцент кафедри, кандидат біологічних наук. Народилася в 1969 році в м. Миколаєві. У 1991 році закінчила Орехово-Зуєвський педагогічний інститут. З 1994 по 2004 рік працювала старшим лаборантом кафедри. З 2005 по 2008 навчалась в очній аспірантурі. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук на тему: «Кардіогенні ефекти мелатоніну». З 2014- доцент кафедри біології людини та тварин. Автор 50 наукових робіт, 4 посібників. Виконує обов’язки заступника декана з науково-інноваційної роботи. Відповідальний секретар наукового вісника МНУ ім. В. О. Сухомлинського, серія «Біологічні науки». Викладає дисципліни: «Фізіологія людини та тварин», «Фізіологія ВНД», «Порівняльна фізіологія», «Фізіологія вегетативної нервової системи», «Вікова фізіологія», «Антропологія».

Анасевич Ярослав Миколайович –  в 2009 році закінчив Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського спеціальність «ПМСО. Біологія». Після закінчення вступив до аспірантури на спеціальність 03. 00. 13. – фізіологія людини та тварин. Працює викладачем кафедри біології людини та тварин в МНУ ім. В. О. Сухомлинського.

Бабич Олександр Анатолійович – викладач кафедри. В 2013 році вступив до очної аспірантури МНАУ за спеціальністю "Агрогрунтознавство і агрофізика". Закінчив аспірантуру в 2016 році. Планується захист кандидатської дисертації за темою «Сучасна трансформація іригаційних показників поливної води Південно-Бузьської зрошувальної системи». Автор 12 наукових публікацій. 

 

 

 

 Також у штаті кафедри працюють 2 лаборанти.

 

  Лаборанти кафедри біології

  

       

Бродовська Альбіна Вікторівна

З  вересня 2015-2016р. навчалась у Вищому професійному училищі №21, спеціальність «Діловод. Адміністратор», у червні 2016р. закінчила  училище з червоним дипломом. У вересні 2016р. вступила до Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Зараз на 4 курсі, заочна форма навчання, спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність».

 

 

        

 

 Аудиторії , які закріплені за кафедрою:

 

Науково-дослідна фізіолого-біохімічна лабораторія (лаб. № 312), лабораторія органічної та біоорганічної хімії (лаб. № 310), лабораторія біохімії, молекулярної біології та біотехнології (лаб. № 311), лабораторія загальної та неорганічної хімії (лаб. № 308).

 

1. Науково – дослідна фізіолого-біохімічна лабораторія (лаб. № 312), доцент, к. х. н. Ющишина Г.М , старший лаборант Гладких Т.М.

 

У даній аудиторії виконуються кваліфікаційні роботи спеціалістів та магістрів

 

Робочий стіл та полиці для хімічних реактивів

Студенти працюють з витяжною шафою

Дистилятор електричний ДЕ-5

Шафа для хімічного посуду

Стерилізатор паровий ГК–20 автомат та Шейкер-інкубатор ES – 20/60

Іономер лабораторний І – 160М

 

 Термостат електричний сухоповітряний ТС – 1/80 СПУ

Магнітна мішалка 79-1 

 Колориметр фотоелектричний концентраційний КФК - 9

 Колориметр фотоелектричний концентраційний КФК - 9 

Центрифуга лабораторна Опн – 3.02 «Дастан»

 Стерилізатор повітряний ГП 80 

Ваги лабораторні AD50/AD3000

 Ваги лабораторні AD50/AD3000 

Ваги електронні

 Термостат TDB - 120

 ДНК - технологія

Міні-ротатор Bio RS – 24

 

 

 

2. Лабораторія органічної та біоорганічної хімії (310 ауд.), в.о. доцента Пасічник М.В.

 лаборант 

1. Органічна хімія

2. Біоорганічна хімія

3. Хімія високомолекулярних структур

4. Неорганічний та органічний синтез

5. Спецлабпрактикум № 1

6. Спецлабпрактикум № 2

 

 

 

Робочі місця та полиці з хімічними реагентами

 

Під час виконання лабораторної роботи

В аудиторії міститься багато наочності та таблиць в помічь студентам

  Хімічні реагенти, які використовуються студентами під час лабораторних занять

 

 

3. Лабораторія біохімії, молекулярної біології та біотехнології (311 ауд), викладач Цвях О.О., старший викладач Ларичева О.М.

 лаборант 

1. Біохімія

2. Молекулярна біологія

4. Біотехнологія

5. Хімічна технологія

 

 

Під час заняття

Під час заняття

 Під керівництвом викладача студенти практично самостійно виконують лабораторні роботи

 

 

 

4. Лабораторія загальної та неорганічної хімії (308 ауд.), к.х.н., доцент Ющишина Г.М.

 лаборант 

1. Хімія загальна та неорганічна

2. Аналітична та фізична хімія

3. Фізична та колоїдна хімія

4. Аналітична хімія

5. Спецлабпрактикум Фіз.-хім. методи аналізу

 

Полиці з хімічними реагентами та робочі столиПолиці з хімічними реагентами та робочі столи

Полиці з хімічними реагентами та робочі столиПолиці з хімічними реагентами та робочі столи

 

Полиці з хімічними реагентами та робочі столиПолиці з хімічними реагентами та робочі столи

 

Столи та полиці з хімічними реагентами, хімічним посудом та результатами хімічних реакцій, які проводили студенти на заняттяхСтоли та полиці з хімічними реагентами, хімічним посудом та результатами хімічних реакцій, які проводили студенти на заняттях

 

БідистиляторБідистилятор

 

Під час виконання лабораторної роботиПід час виконання лабораторної роботи